Život v naší farnosti

25.3.  Květná neděle

mše svaté s pašijemi v 7.15, 8.30 a v 10 hod.

Liturgie Svatého týdne

26.3.   pondělí Svatého týdne

v 18 hod. mše svatá

28.3.   středa Svatého týdne

v 18 hod. mše sv. zaměřená na děti

29.3.  Zelený čtvrtek

v 18 hodin mše svatá na památku Poslední večeře Páně,

21 - 23 hod. adorace v „Getsemanech“

30.3.  Velký pátek

v 15 hod. křížová cesta zejména pro děti a mládež,

v 18 hod. obřady Velkého pátku

31.3.  Bílá sobota

od 9 hod. adorace

Velikonoční vigilie

ve 21.00 hod.

1.4.     Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Hod Boží velikonoční

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00, při bohoslužbách se budou žehnat pokrmy.

2.4.     Velikonoční pondělí

mše sv. v 7.15 a v 9.00

* * *

Mše svaté na úmysly dárců

21. února, 16. března.

Mše svatá za nemocné

5. března.

Mše svaté za zemřelé

24. února, 24. března.

V uvedené dny bude připraven košík, do něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl.

Pobožnost křížové cesty

vždy:   v pátek      v 17.30 hod.

            v neděli     v 15.00 hod.

 

Nedělní křížové cesty

1. neděle postní  senioři

2. neděle postní  muži

3. neděle postní  maminky

4. neděle postní  skauti

5. neděle postní  kající bohoslužba

Květná neděle     rodiny

Velký pátek           děti

 

Postní duchovní obnova

Postní obnovu v naší farnosti povede P. Pavel Kafka a bude se konat 2. a 3. března. Tématem obnovy bude sedm hlavních hříchů. V pátek bude mše svatá, adorace a přednáška, v sobotu od 9 hodin přednáška, pak ztišení a možnost svátostného smíření, v 10:30 další přednáška a v 11:30 mše svatá.

Křížová cesta na Medlánecký kopec

Tradiční venkovní modlitba křížové cesty se bude konat v pátek 23. 3. Sraz je ve 20.20 hod. v Medlánkách u kříže na konci Turistické ulice. Svíčky s sebou!

Svátost smíření

Do středy 21. 3. se bude zpovídat vždy zhruba půl hodiny před začátkem bohoslužby. V další dny bude příležitost ke slavení svátosti smíření rozšířena takto:

 

22. 3.   čtvrtek        16.00 - 19.00

                               více zpovědníků

23. 3.   pátek          16.00 - 18.00

26. 3.   pondělí       16.00 - 18.00

28. 3.   středa         16.00 - 18.00

 

25. 3. odpoledne se bude zpovídat v královopolském kostele.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Večery chval – 1. sobotu v měsíci ve 20.00

Adorace se zpěvy z Taizé – 3. sobotu v měsíci ve 20.00

Nedělní adorace – každou neděli od 18.30 do 19.30

Páteční adorace – půl hodiny přede mší svatou, na 1. pátek od 17.00

Snídaně na faře - ve čtvrtek 15.3. po mši svaté

******************

Kurzy Alfa na Ořešíně

Další běh kurzu Alfa proběhne v roce 2018 na Ořešíně. Bude začínat 15. března, ale již teď můžete uvažovat, koho ze svých sousedů či přátel tam letos pozvete. Díky za to.

otec Jan

Pouť farnosti

Jarní farní pouť je předběžně naplánovaná na 19. května, cíl zatím není stanoven. Bližší informace budou včas zveřejněny.

Farní tábor pro děti

Farní tábor pro děti nejen z náboženství proběhne v termínu od 19. do 25. srpna. Tábor je pro děti od ukončené 2. do 7. třídy. Letos opět navštívíme tábořiště s tee-pee v Hodově.

Přihlášky budou od začátku března v zákristii.

Těší se na vás  o. Jan + Jana a Pavel Rejmanovi

------------------------------------------

V naší farnosti probíhá

Mše svaté pro děti
Každou středu v 18 hodin a v neděli v 10 hodin s katechezí. 
 
Výuka náboženství 
Ve  školním  roce  2017/2018  se náboženství  opět  vyučuje  na  faře.  Rozvrh je vyvěšen  na  nástěnce  a  na  farním webu.
 

-------------------------------------------------

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist