Pozvánka na MV

Pánové,

dokážete si představit autoservis, kde byste dostali při každé návštěvě teplé jídlo, k tomu pití, moučník a kafe, auto byste si na základě profesionální instruktáže opravovali sami, jen byste k tomu měli veškeré vybavení a techniku? Ostatně co je komu do toho, co mám kde v autě špatně nebo co se mi s ním nepovedlo?  

Zatím takový neznám, vím, že auto do servisu dát musím, ale popravdě, moc se mi nechce. Být několik dní bez něj, navíc 

s nejistotou, co vám s ním provedou nebo co zase najdou.

V servisu to tak nebývá, ale v kurzu MV to tak je každý večer. Dostanete teplou večeři, veškeré potřebné nástroje a do vašeho manželství vám nikdo povídat nebude, ať se bude probírat jakékoli téma. 

Chcete-li udělat manželce radost, a to se v období Vánoc hodí, můžete jí darovat pozvání na Manželské večery. Dáte jí najevo, že Vám na vašem manželství záleží, že stojíte o to, abyste si rozuměli, a navíc máte jistotu osmi teplých večeří. 

Začínáme ve čtvrtek 10. ledna 2019 od 18:30 hod. Hlídejte si letáčky v kostele a nezapomeňte se včas přihlásit, bývá brzy plně obsazeno. A pokud nechcete čekat, můžete si místo předem rezervovat na manzelske.vecery.reckovice@email.cz

Za tým MV David Kasan

A jaké jsou manželské večery z pohledu ženy?

Uź jen to, že si vytváříme čas jeden pro druhého, naplňuje radostí! Doba je uspěchaná a poskytuje tak málo příležitostí se zastavit, Každé setkání začíná večeří při svíčkách, máte prostor mluvit i o věcech, na které v běžném týdnu není čas. Po večeři následuje velmi praktická promluva na jedno z témat kurzu. Po celý čas večera je zaji& scaron;těno vaše soukromí. My sami jsme objevili několik nových věcí, které jsou nám na naší společné cestě pomocí. Ze všeho nejvíce nás ale občerstvil čas, který jsme si jeden na druhého udělali. A ten se snažíme plánovat i po skončení kurzu.

Za tým MV Jana Kasanová

* * * * *

Vánoční kytice

Milí spolufarníci,

již několik desetiletí zdobí po Vánocích oltář Svaté rodiny kytice, kterou rodiny naší farnosti symbolicky vzdávají své díky.

Pokud vím, první, kdo se o tuto kytici staral, byla paní Kosmáková, maminka naší Helenky, která se obětavě stará o květinovou výzdobu našeho kostela. Poté tuto „starost“ převzala maminka mého manžela paní Marie Součková, která ji před mnoha lety předala mně. Tuto tradici se nám ale v posledních letech daří udržovat jen díky štědrosti pěti rodin. A protože si myslím, že každá rodina má za co děkovat, byla by škoda, kdyby tato tradice zanikla. Proto máte po celou adventní dobu možnost na kytici přispět. Stačí třeba dvacka, podle vašich možností. Přispět můžete v neděli po ranní mši přímo mně nebo peníze poslat po někom ze Sboru věčně mladých. Váš příspěvek se ke mně určitě dostane.

Věřím, že i po letošních Vánocích bude oltář Sv. rodiny ozdoben kyticí od nás všech.

Milada Součková

 


Společenství seniorů - program pro rok 2018

10 papežů XX. století

20. prosince FRANTIŠEK (2013-dosud)

MOTTO: „Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vyvolil si jej.“

 

„Musíme začít obětí, máme-li založit lásku.“ (A. de Saint-Exupèry)

Jana Suchánková


 


Farní evangelizační buňky

Již jsme v minulých číslech Rožně informovali o evangelizační aktivitě ve farnosti, která se zde pomalu rozbíhá. Jedná se o Farní evangelizační buňky (Rožeň č. 6/2015). Zatím zde máme malý zárodek – jednu buňku, jedno společenství. Buňka je v současnosti již připravená ke zvaní dalších členů. Po nějaké době, když se v této buňce připraví vedoucí dalších buněk, společenství se rozmnoží a bude možné zvát další členy. Aby celá zkušenost nové evangelizace farnosti byla nesena modlitbou, nabízím a zvu ke společným adoracím, které jsou vždy v pátek přede mší svatou, večeru chval, adoraci se zpěvy z Taizé a nově i k nedělní adoraci, která bude každou neděli od 18:30.

otec Jan

Co jsou Farní evangelizační buňky?

Milí farníci, je to už nějaký čas, co jsem se setkal se zajímavým a účinným způsobem šíření radostné Ježíšovy zvěsti – prostřednictvím Farních evangelizačních buněk. Dlouho jsem váhal, zda je možné tento způsob rozjet i zde ve farnosti. Odpověď jsem dostal na Semináři o těchto buňkách, který se konal v květnu. Od té doby se schází skupinka bratří a sester, se kterou postupně pracujeme na tom, aby se Farní evangelizační buňky rozběhly i v naší farnosti.

Tento text z komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce Vám představí, o co se jedná:

Systém farních evangelizačních buněk (FEB) nabízí církvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyzkoušenou metodu evangelizace. Metoda FEB je univerzální a použitelná v různých prostředích (farnost veliká i malá, městská i venkovská, pro starší i mladé). Vize systému je postavena na biblických základech. Počítá s účinností modlitby, s evangelizací skrze vztahy s nejbližšími (oikos), s formací k zralému učednictví, kterého součástí je vědomí odpovědnosti předávat víru v poslušnosti Ježíšova pověření: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky" (Mt 28,19). Tam, kde křesťané toto Ježíšovo slovo s vírou přijímají a žijí, zakouší (a to můžeme vidět v celých dějinách církve a na různých místech), jak Pán svou církev stále znovu obnovuje a dává ji růst i přes všechnu naši lidskou nedokonalost, limity a pronásledování. Zásadní je, abychom konkrétně žili poslušnost učedníků a jako Petr po nočním rybolovu (Lk 5,1-10), abychom nezůstali jen v lidském posuzování situace, ale měli odvahu odpovědět s poslušností a pokorou na Ježíšovo slovo: „Zajeďte na hlubinu a spusťte sítě k lovení“ (Lk 5,4). Tváří tvář dnešní sekularizaci, zvláště v Evropě, jsme s novou naléhavostí zváni k tomu, abychom nezůstávali křesťané na penzi, ale chtěli být a stávali se svědky.

Křesťané každé doby hledají způsob, jak žít církev a jak evangelizovat. Systém farních evangelizačních buněk (FEB) je metoda, která vychází ze zkušenosti první církve a současně odpovídá na potřeby dnešní doby. Pomáhá ve farnosti uskutečňovat živé společenství církve, tak jak nás k tomu vybízí II. vatikánský koncil i poslední papežové, kteří nás zvou velmi důrazně k tomu, abychom se neuzavírali do sebe, abychom opouštěli mentalitu ghetta, abychom žili církev, jako místo setkání s Ježíšem i s lidmi kolem nás. Jak nám to připomíná papež František ve své exhortaci Evangelii gaudium: „Jan Pavel II nás vyzval, abychom uznali, že 'se nesmí ztrácet síla k hlásání radostné zvěsti' těm, kdo jsou daleko od Krista, protože je to 'první úloha církve'. Misijní činnost 'představuje i dnes pro církev velkou výzvu' a 'misijní zájmy musí stát na prvním místě'. Co by se stalo, kdybychom vzali tato slova skutečně vážně? Prostě bychom uznali, že misijní působení je paradigmatem každého díla církve. V tomto smyslu prohlásili latinskoameričtí biskupové, že již nemůžeme zůstat klidní a pasivně čekat v našich kostelích' a že je nezbytné 'přejít od pouhé konzervující pastorace k pastoraci rozhodně misijní'“. (EG 15)

FEB jdou v duchu obnovy farnosti, ke které nás vybízí papež František ve své exhortaci Evangelii gaudium: „Farnost není zastaralá struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, může nabývat velmi rozmanitých forem, které vyžadují otevřenost a misijní tvořivost pastýře i společenství. Není zajisté jedinou evangelizující institucí, nicméně bude-li schopna neustálé reformy a přizpůsobování, bude i nadále „církví, která žije uprostřed příbytků svých synů a dcer“. Předpokladem je, aby byla skutečně v kontaktu s rodinami a životem lidu a nestala se těžkopádnou strukturou oddělenou od lidí, nebo skupinou vyvolených, kteří se starají sami o sebe. Farnost představuje přítomnost církve na daném území, je prostředím, kde se naslouchá slovu a kde roste křesťanský život, dialog, hlásání, velkodušná láska, adorace a bohoslužba. Farnost prostřednictvím všech svých aktivit povzbuzuje a formuje své členy, aby byli aktéry evangelizace. Z menších komunit vytváří širší společenství, svatyni, kam žíznící přicházejí pít, aby mohli dál putovat, a centrum neustálého misijního poslání. Musíme však uznat, že výzva k revizi a obnově farností dosud nepřinesla dostatečné plody, aby farnosti byly ještě blíže lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a zcela se zaměřily na misijní poslání “ (EG 28).

Metoda evangelizačních buněk stojí na malých společenstvích, které se nazývají buňky. Proč? Protože tato společenství jsou povolána k tomu, aby se rozmnožovala, tak jako buňky v těle, které díky tomu rozmnožování roste. Tato společenství jsou otevřená, členové zvou lidi hledající ze svého okolí. Jeden z cílů buňky je rozmnožit se. Bratři a sestry z buněk jsou uváděni do spoluzodpovědnosti za evangelizaci svého okolí, jsou vedeni k tomu, aby cítili zodpovědnost za ty v jejich okolí: rodinu, sousedy, kolegy v práci, za své přátele, kteří se ještě nesetkali s Ježíšem a s živou církví. Díky jejich modlitbě, budování přátelských vztahů, pomoci a svědectví druhým v jejich okolí, přichází do buněk noví lidé, kteří jsou hledající a na periferii farnosti. Když počet členů doroste přibližně dvanácti, společenství se dělí na dvě nová společenství, aby mohla přijímat nové bratry a sestry, a tak dávat život. Tímto způsobem roste celé tělo farnosti.

Systém FEB je způsobem bytí církve v dnešním světě, kde je okolní svět vnímán ne jako nebezpečí, ale jako místo, kde se můžeme darovat a kam máme přinášet radost, život a naději, které přijímáme od Ježíše. Kde hledáme, jak přinášet autenticky evangelium lidem v našem okolí, tam nás to nutně vede k tomu, abychom sami zajeli na hlubinu ve vztahu s Pánem, v osobní modlitbě a také abychom stavěli svou evangelizaci na moci modlitby.

otec Jan

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist