Modlitba růžence za mír ve světě

Před dvěma lety - v souvislosti s oslavami 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě - nás oslovila naléhavá prosba Panny Marie o modlitbu za mír ve světě. Prosbou přednesenou sice před 100 lety, ale stále nesmírně aktuální. K modlitbě se tedy scházíme v kostele každého 13. dne v měsíci, což je výroční den zjevení. Všichni jsou srdečně zváni, a pokud je pro někoho ze starších spolufarníků obtížné se do kostela dostat, může se s námi propojit duchovně.

Jitka Sm.

Večery pro mladé 20+

Je Ti nad 20 let a chybí Ti spolčo nebo jiné vyžití? Chceš se duchovně rozvíjet ve společenství se stejně mladými lidmi?

Nezáleží na tom, jestli studuješ vysokou školu nebo pracuješ, jestli kráčíš životem ve dvou nebo jsi svobodný. Je jedno, jestli už se řadíš k třicátníkům, nebo Ti nedávno bylo dvacet. Horní věková hranice není omezena.

Hlavním cílem těchto večerů je, aby se mladí z naší farnosti setkávali. Na setkáních společně diskutujeme nad různými tématy, rozjímáme nad úryvkem z Písma, modlíme se a jsme prostě spolu. Setkání se konají jednou za měsíc, vždy 2. čtvrtek v měsíci od 19:00 do 20:30 ve velké klubovně nad farní hernou.

Pokud Tě myšlenka těchto večerů zaujala, přidej se k nám. A pokud máš ve svém okolí někoho, pro koho by tyto večery byly vhodné, neváhej a pozvi ho. Jedinou podmínkou je spodní věková hranice. :)

Těšíme se na viděnou!

Renča Schmidtová

Květinová výzdoba

Milí farníci,

ráda bych připomněla znovuobnovenou možnost přispívání na květinovou výzdobu kostela, a to do pokladničky, která je každou 1. neděli v měsíci na oltáři sv. Rodiny.

Zdenka Žitková

Páteční sbírky na pomoc farnosti Mpanga

Jak jistě dobře víte, naše páteční sbírky jsou určeny pro pomoc tanzánské farnosti Mpanga, kde působí otec Norbert. Od ledna do listopadu 2018 se při nich vybralo 84 295,- Kč. Chtěl bych všem za dary velice poděkovat.

Během letošního roku se otci Norbertovi podařilo postavit ubytovnu pro 40 studentů, dokončit administrativní budovu, postavit školní toalety a postavit další dvě učebny. Tyto učebny nyní čekají na zastřešení. V lednu opět chystáme do Mpangy výpravu, při které bychom chtěli pomoci s velkým zásobníkem na vodu a s dalším budováním školní infrastruktury. Již na začátku prosince jsme do Dar Es Salaamu poslali velkou přepravní bednu se šlapacími šicími stroji, sterilizátorem do ordinace a s ultrazvukem pro vyšetřování těhotenství. Během ledna bychom také chtěli dohlédnout na zdárné předání tohoto materiálu.

o. Jan


Společenství seniorů - program pro rok 2019

Téma: Naše cesty, prožitky a poznání, co nás oslovilo

19. 9. ŽIVOT NA ZÁMKU

MOTTO: Vzpomínky ze života.

17. 10. SVATÝ  ŠARBEL  MACHLÚF

MOTTO: Velikán prostoty.

21. 11. ŽALMY

MOTTO: Jejich důležitost pro současnost.

19. 12. DUCHOVNÍ, KTEŘÍ MĚ OSLOVILI

MOTTO: Vzpomínka na kněze.

 

„Na světě je dost pro všechny. Stačí mít oči k vidění, srdce k milování a ruku, kterou to všechno přivineme k sobě.“ (Lucy Maud Montgomeryová)

Společenství seniorů se schází na faře, vždy po čtvrteční ranní mši, tedy zhruba od 8 hodin.

Jana Suchánková


VYUČOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE  2019/2020


Vyučování všech dětí bude probíhat pouze na faře!

 

ROZVRH  VYUČOVACÍCH HODIN :

 

třída                                                   čas                                         vyučující

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

předškolní děti  I. skupina                úterý v 16.00 hod.                Suchá Ludmila

předškolní děti  II. skupina                úterý v 17.00 hod.                Suchá Klára

I. třída (v horní klubovně)                 úterý v 16.00 hod.                Matalová Monika

II. třída (v herně) I. skupina               úterý v 16.00 hod.                Handlarová Jana

II. třída (v herně) II. skupina              úterý v 17.00 hod.                Handlarová Jana

III. třída (v herně)                              pondělí v 15.15 hod.              P. Jan Kotík

IV. třída (na faře) I. skupina              pondělí v 14.15 hod.             Kolářová Karolína

IV. třída (na faře) II. skupina              pondělí v 15.15 hod.            Kolářová Karolína

V.  a VI. třída (v herně)                     pondělí v 16.15 hod.            Suchá Zdislava

II. stupeň ZŠ 7. - 8. třída (na faře)    pondělí v 16:00 hod.             na faře formou společenství, P. Jan Kotík

II. stupeň ZŠ 9. třída                          pondělí v 19:30                     na faře formou společenství, P. Jan Kotík

 

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 9. 9. 2019 u katechetek nebo v sakristii.

 

Vyučování začne v týdnu od pondělí 16. 9. 2019

 


Farní evangelizační buňky

Již jsme v minulých číslech Rožně informovali o evangelizační aktivitě ve farnosti, která se zde pomalu rozbíhá. Jedná se o Farní evangelizační buňky (Rožeň č. 6/2015). Zatím zde máme malý zárodek – jednu buňku, jedno společenství. Buňka je v současnosti již připravená ke zvaní dalších členů. Po nějaké době, když se v této buňce připraví vedoucí dalších buněk, společenství se rozmnoží a bude možné zvát další členy. Aby celá zkušenost nové evangelizace farnosti byla nesena modlitbou, nabízím a zvu ke společným adoracím, které jsou vždy v pátek přede mší svatou, večeru chval, adoraci se zpěvy z Taizé a nově i k nedělní adoraci, která bude každou neděli od 18:30.

otec Jan

Co jsou Farní evangelizační buňky?

Milí farníci, je to už nějaký čas, co jsem se setkal se zajímavým a účinným způsobem šíření radostné Ježíšovy zvěsti – prostřednictvím Farních evangelizačních buněk. Dlouho jsem váhal, zda je možné tento způsob rozjet i zde ve farnosti. Odpověď jsem dostal na Semináři o těchto buňkách, který se konal v květnu. Od té doby se schází skupinka bratří a sester, se kterou postupně pracujeme na tom, aby se Farní evangelizační buňky rozběhly i v naší farnosti.

Tento text z komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce Vám představí, o co se jedná:

Systém farních evangelizačních buněk (FEB) nabízí církvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyzkoušenou metodu evangelizace. Metoda FEB je univerzální a použitelná v různých prostředích (farnost veliká i malá, městská i venkovská, pro starší i mladé). Vize systému je postavena na biblických základech. Počítá s účinností modlitby, s evangelizací skrze vztahy s nejbližšími (oikos), s formací k zralému učednictví, kterého součástí je vědomí odpovědnosti předávat víru v poslušnosti Ježíšova pověření: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky" (Mt 28,19). Tam, kde křesťané toto Ježíšovo slovo s vírou přijímají a žijí, zakouší (a to můžeme vidět v celých dějinách církve a na různých místech), jak Pán svou církev stále znovu obnovuje a dává ji růst i přes všechnu naši lidskou nedokonalost, limity a pronásledování. Zásadní je, abychom konkrétně žili poslušnost učedníků a jako Petr po nočním rybolovu (Lk 5,1-10), abychom nezůstali jen v lidském posuzování situace, ale měli odvahu odpovědět s poslušností a pokorou na Ježíšovo slovo: „Zajeďte na hlubinu a spusťte sítě k lovení“ (Lk 5,4). Tváří tvář dnešní sekularizaci, zvláště v Evropě, jsme s novou naléhavostí zváni k tomu, abychom nezůstávali křesťané na penzi, ale chtěli být a stávali se svědky.

Křesťané každé doby hledají způsob, jak žít církev a jak evangelizovat. Systém farních evangelizačních buněk (FEB) je metoda, která vychází ze zkušenosti první církve a současně odpovídá na potřeby dnešní doby. Pomáhá ve farnosti uskutečňovat živé společenství církve, tak jak nás k tomu vybízí II. vatikánský koncil i poslední papežové, kteří nás zvou velmi důrazně k tomu, abychom se neuzavírali do sebe, abychom opouštěli mentalitu ghetta, abychom žili církev, jako místo setkání s Ježíšem i s lidmi kolem nás. Jak nám to připomíná papež František ve své exhortaci Evangelii gaudium: „Jan Pavel II nás vyzval, abychom uznali, že 'se nesmí ztrácet síla k hlásání radostné zvěsti' těm, kdo jsou daleko od Krista, protože je to 'první úloha církve'. Misijní činnost 'představuje i dnes pro církev velkou výzvu' a 'misijní zájmy musí stát na prvním místě'. Co by se stalo, kdybychom vzali tato slova skutečně vážně? Prostě bychom uznali, že misijní působení je paradigmatem každého díla církve. V tomto smyslu prohlásili latinskoameričtí biskupové, že již nemůžeme zůstat klidní a pasivně čekat v našich kostelích' a že je nezbytné 'přejít od pouhé konzervující pastorace k pastoraci rozhodně misijní'“. (EG 15)

FEB jdou v duchu obnovy farnosti, ke které nás vybízí papež František ve své exhortaci Evangelii gaudium: „Farnost není zastaralá struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, může nabývat velmi rozmanitých forem, které vyžadují otevřenost a misijní tvořivost pastýře i společenství. Není zajisté jedinou evangelizující institucí, nicméně bude-li schopna neustálé reformy a přizpůsobování, bude i nadále „církví, která žije uprostřed příbytků svých synů a dcer“. Předpokladem je, aby byla skutečně v kontaktu s rodinami a životem lidu a nestala se těžkopádnou strukturou oddělenou od lidí, nebo skupinou vyvolených, kteří se starají sami o sebe. Farnost představuje přítomnost církve na daném území, je prostředím, kde se naslouchá slovu a kde roste křesťanský život, dialog, hlásání, velkodušná láska, adorace a bohoslužba. Farnost prostřednictvím všech svých aktivit povzbuzuje a formuje své členy, aby byli aktéry evangelizace. Z menších komunit vytváří širší společenství, svatyni, kam žíznící přicházejí pít, aby mohli dál putovat, a centrum neustálého misijního poslání. Musíme však uznat, že výzva k revizi a obnově farností dosud nepřinesla dostatečné plody, aby farnosti byly ještě blíže lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a zcela se zaměřily na misijní poslání “ (EG 28).

Metoda evangelizačních buněk stojí na malých společenstvích, které se nazývají buňky. Proč? Protože tato společenství jsou povolána k tomu, aby se rozmnožovala, tak jako buňky v těle, které díky tomu rozmnožování roste. Tato společenství jsou otevřená, členové zvou lidi hledající ze svého okolí. Jeden z cílů buňky je rozmnožit se. Bratři a sestry z buněk jsou uváděni do spoluzodpovědnosti za evangelizaci svého okolí, jsou vedeni k tomu, aby cítili zodpovědnost za ty v jejich okolí: rodinu, sousedy, kolegy v práci, za své přátele, kteří se ještě nesetkali s Ježíšem a s živou církví. Díky jejich modlitbě, budování přátelských vztahů, pomoci a svědectví druhým v jejich okolí, přichází do buněk noví lidé, kteří jsou hledající a na periferii farnosti. Když počet členů doroste přibližně dvanácti, společenství se dělí na dvě nová společenství, aby mohla přijímat nové bratry a sestry, a tak dávat život. Tímto způsobem roste celé tělo farnosti.

Systém FEB je způsobem bytí církve v dnešním světě, kde je okolní svět vnímán ne jako nebezpečí, ale jako místo, kde se můžeme darovat a kam máme přinášet radost, život a naději, které přijímáme od Ježíše. Kde hledáme, jak přinášet autenticky evangelium lidem v našem okolí, tam nás to nutně vede k tomu, abychom sami zajeli na hlubinu ve vztahu s Pánem, v osobní modlitbě a také abychom stavěli svou evangelizaci na moci modlitby.

otec Jan

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist