Farní evangelizační den aneb Festival Full Of Life

Rádi bychom poskytli podrobnější informace k plánovanému farnímu dni, který bude mít letos charakter křesťanského festivalu s názvem "Full Of Life". 

Uskuteční se dne 3. června 2017 odpoledne (14 - 22 hod.) v prostorách hodového areálu u kostela sv. Vavřince. Na plakátku, který je součástí dnešního Rožně, najdete podrobnější informace.

Během odpoledne vystoupí naše farní hudební tělesa: Schola, Scholička a Sbor (věčně) mladých. Také vystoupí pozvaní hosté: Brno Gospel Choir a Schola Brněnské mládeže (SBM). Zazní několik svědectví o Bohu a těšit se můžete na divadelní představení "Zraněný pastýř". Dále bude součástí programu divadlo pro děti i dospělé, ukázka biblických tanců, přednáška Radka Voříška a také P. Oldřicha Chocholáče, který se loni účastnil Olympijských her v brazilském Riu jako sportovní kaplan. Pro děti budou připraveny hry a divadlo (Loď na kopci). Vzhledem k tomu, že v neděli poté bude Slavnost seslání Ducha Svatého, proto bude program zakončen svatodušní vigilií, kterou povede od 19:30 právě SBM. 

Vzhledem k tomu, že akce je pro celou farnost, tedy i ty, kteří do kostela nechodí, rádi bychom doručili pozvánku do všech schránek všech domů ve farnosti. K roznesení tisíců pozvánek prosíme o vaši pomoc. K této spolupráci (např. roznesení pozvánek ve své ulici) se budete moci přihlásit v neděli po Velikonocích 23.4. po všech třech bohoslužbách. 

Kromě toho je důležité i osobní pozvání vašich sousedů a přátel. Aby tato akce mohla přinést požehnání, je důležitá naše modlitba nejen za průběh akce, ale i za všechny účastníky i organizátory. 

Proto se bude na tento úmysl konat celonoční tichá adorace z 19.5. na 20.5., ke které jste všichni zváni.

Za organizační tým 

Jana a Petr Handlarovi

Přednáška "Sexuální výchova v rodinách"

V neděli 11. června od 18:00 bude pro zájemce přednáška na téma sexuální výchovy. Přednášku povede MUDr. Maria Fridrichová z ostravského Centra pro rodinu. Paní doktorka je vyhledávaným lektorem kurzů zaměřených na problematiku sexuální výchovy a prevence v této oblasti. Cílem jejích kurzů je ukázat dětem i jejich rodičům otevřený a zásadně pozitivní pohled na lidskou sexualitu v kontextu vztahu tak, aby dospívající nahlédli rizikové sexuální chování jako neblahé a škodlivé a aby dostali povzbuzení založit v přiměřeném věku kvalitní vztah, na kterém budou moci vybudovat fungující rodinu.

 

 

Pozvánka pro mládež

Zvu mladé na celostátní setkání mládeže v Olomouci. Setkání je od 15. do 20. srpna a je to setkání, které probíhá v duchu světových dní mládeže. Koná se v České republice přibližně jednou za 5 let, takže je to letos jedinečná příležitost setkat se s mladými věřícími. Na setkání je potřeba se přihlásit, a když to uděláte do 31. května, tak je to za zvýhodněnou cenu. Viz zde:

https://olomouc2017.signaly.cz/registrace/info

Pokud se utvoří nějaká řečkovická skupinka, tak setkání zahájíme již v pondělí dvoudenní plavbou po řece Morava a přijedeme do Olomouce na lodích. Přihlašujte se u mě do konce června.

otec Jan

Farní Dydžina

Zažili jste někdy Oldies diskotéku ve Vavřinecké vinárně? Nebo jste byli na Dydžině, která se koná na podzim ve Starém pivovaru? Máte rádi koncerty křesťanské muziky, co má grády a rytmus?

Tak tohle všechno dáme dohromady na FARNÍ DYDŽINĚ – a nejen pro ty, co vyhráli vstupenky v tombole na farním plese. Můžete se těšit na vystoupení speciální kapely, která vznikla právě pro tuto akci. Hudební režie se ujme Vašek Hadrava, v kapele uvidíte Petru Pivoňkovou, Petra Peňáse, Tomáše „Ježka“ Večeřu a další muzikanty z Řečkovic. Zbytku večera bude udávat rytmus osvědčený DJ Ondre, který vás pobaví hity všech možných žánrů a kategorií i přání až do brzkých ranních hodin. Potkáte také všelijaké přátele i známé z farnosti, kteří jistě umocní dobrou zábavu a rozpoložení účastníků všech věkových kategorií.

FARNÍ DYDŽINA se bude konat v pátek po velikonocích, tj. 21. dubna od 19 hodin ve Vavřinecké vinárně. Ta je již nyní rezervována celá jen pro naši akci. Vstupné bude 50,- Kč a kapacita je omezená na cca 80 vstupenek. Pokud si akci nechcete nechat ujít, hlaste se u Ondry Víta osobně či na mailu – ondraone@centrum.cz, případně SMS na 777678982.

Bližší informace o programu, vstupenkách, rezervaci, apod., budou uveřejněny posléze. Těšíme se na vás, uvidíte, že Dydžina je jednoduše zábavou pro všechny.

Ondra Vít, Vašek Hadrava


Společenství seniorů - program pro rok 2017

N A Š E   K L Á Š T E R Y

ČT 20. duben      PLASY -  Západní Čechy                       MOTTO: ,,Jednoduchost a čistota."

ČT 18. květen     JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ  -  Severní Čechy     MOTTO: ,,Chválit, dobrořečit, kázat."

ČT 22. červen     BROUMOV  -  Východní Čechy            MOTTO: ,,Pohostinné místo vzdělávání, umění, dialogu, setkávání a spolupráce."

ČT 21. září           KONVENT AUGUSTINIÁNŮ u kostela Nanebevzetí Panny Marie -   Brno   MOTTO: ,,Modlitba, studium a rozjímavý život."

ČT 19. říjen          NOVÁ ŘÍŠE  -  Jižní Morava                    MOTTO: ,,Být prospěšný i lidem dnešní doby."

ČT 23. listopad   TIŠNOV-PŘEDKLÁŠTEŘÍ  -  Jižní Morava                                    MOTTO: ,,Brána nebes."

ČT 21. prosinec OLOMOUC-KLÁŠTERNÍ HRADISKO  - Severní Morava          MOTTO: ,,Být připraveni ke každému dobrému dílu."

 

,,ZASÉVEJTE KOLEM SEBE DOBRO A NESTAREJTE SE O TO, ZDA-LI VYROSTE. PRO NÁS JE PRÁCE, PRO JEŽÍŠE ÚSPĚCH."                       sv. Terezie z Lisieux


VYUČOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE  2016/2017

Vyučování všech dětí probíhá na faře a ve farní herně.

ROZVRH  VYUČOVACÍCH HODIN :

předškolní děti  I. skupina úterý v 15.00 hod. Suchá Ludmila
předškolní děti  II. skupina úterý v 16.00 hod. Suchá Ludmila
předškolní děti  III. skupina úterý v 17.00 hod. Suchá Zdislava
I. třída (v herně) úterý v 16.00 hod. Kolářová Karolína
II. třída (v herně) úterý v 17.00 hod. Handlarová Jana
III. třída (v herně) pondělí v 15.15 hod. o. Jan Kotík
IV. třída (na faře) pondělí v 15.00 hod. Wallingerová Marie
V. třída (v herně) pondělí v 16.15 hod. o. Jan Kotík
II. stupeň ZŠ - 6.- 7. třída (na faře) pondělí v 16.00 hod. Vávrová Monika
II. stupeň ZŠ - 8.- 9. třída (na faře) čtvrtek v 16.15 hod. o. Jan Kotík


Do předškolního náboženství chodí děti od 4 let.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.


Příprava na biřmování

Od října probíhá v naší farnosti další běh přípravy k přijetí svátosti biřmování. Je určen všem, kteří tuto svátost ještě nepřijali a už dovršili 14 let. Biřmování (z latinského confirmatio) znamená „posila, stvrzení, upevnění“. Kdo chce být biřmován, musí být plně připraven k přijetí tak velké milosti. Má rozumem poznat pravdy víry, na nichž chce odpovědně budovat svůj život, a má umět obhájit svou víru i před svým okolím. Má po tomto daru toužit v plné svobodě, celým srdcem a s jasným úmyslem stát se dospělým křesťanem, který „ví, komu uvěřil“, a rozhodl se pro Krista a jeho evangelium.

Cílem přípravy je: Získat potřebné vědomosti, udělat zkušenost s církví jako společenstvím, prohloubit důvěrné přátelství s Ježíšem, které má růst po celý život a vyvrcholit setkáním s ním tváří v tvář.

Jaké účinky má svátost biřmování? Plné vylití Ducha Svatého, jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den Letnic.

V důsledku toho svátost biřmování:

  • člověka hlouběji zakořeňuje do Božího synovství, jež dává právo volat „Abba, Otče“
  • pevněji ho spojuje s Kristem
  • rozmnožuje v něm dary Ducha Svatého
  • dokonaleji jej začleňuje do církve
  • dává mu zvláštní sílu Ducha Svatého k odvážnému šíření víry slovem i životem, a to i za cenu obětí a kříže.

V rámci přípravy se jednou týdně setkáváme na faře, prožijeme víkend pro biřmovance v Osové Bitýšce a po vzájemné domluvě buď v červnu, nebo v říjnu proběhne přijetí této svátosti. Zvu všechny, kteří ještě biřmování nepřijali.

Otec Jan


Farní evangelizační buňky

Již jsme v minulých číslech Rožně informovali o evangelizační aktivitě ve farnosti, která se zde pomalu rozbíhá. Jedná se o Farní evangelizační buňky (Rožeň č. 6/2015). Zatím zde máme malý zárodek – jednu buňku, jedno společenství. Buňka je v současnosti již připravená ke zvaní dalších členů. Po nějaké době, když se v této buňce připraví vedoucí dalších buněk, společenství se rozmnoží a bude možné zvát další členy. Aby celá zkušenost nové evangelizace farnosti byla nesena modlitbou, nabízím a zvu ke společným adoracím, které jsou vždy v pátek přede mší svatou, večeru chval, adoraci se zpěvy z Taizé a nově i k nedělní adoraci, která bude vždy čtvrtou neděli v měsíci od 19:30.

otec Jan

Co jsou Farní evangelizační buňky?

Milí farníci, je to už nějaký čas, co jsem se setkal se zajímavým a účinným způsobem šíření radostné Ježíšovy zvěsti – prostřednictvím Farních evangelizačních buněk. Dlouho jsem váhal, zda je možné tento způsob rozjet i zde ve farnosti. Odpověď jsem dostal na Semináři o těchto buňkách, který se konal v květnu. Od té doby se schází skupinka bratří a sester, se kterou postupně pracujeme na tom, aby se Farní evangelizační buňky rozběhly i v naší farnosti.

Tento text z komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce Vám představí, o co se jedná:

Systém farních evangelizačních buněk (FEB) nabízí církvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyzkoušenou metodu evangelizace. Metoda FEB je univerzální a použitelná v různých prostředích (farnost veliká i malá, městská i venkovská, pro starší i mladé). Vize systému je postavena na biblických základech. Počítá s účinností modlitby, s evangelizací skrze vztahy s nejbližšími (oikos), s formací k zralému učednictví, kterého součástí je vědomí odpovědnosti předávat víru v poslušnosti Ježíšova pověření: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky" (Mt 28,19). Tam, kde křesťané toto Ježíšovo slovo s vírou přijímají a žijí, zakouší (a to můžeme vidět v celých dějinách církve a na různých místech), jak Pán svou církev stále znovu obnovuje a dává ji růst i přes všechnu naši lidskou nedokonalost, limity a pronásledování. Zásadní je, abychom konkrétně žili poslušnost učedníků a jako Petr po nočním rybolovu (Lk 5,1-10), abychom nezůstali jen v lidském posuzování situace, ale měli odvahu odpovědět s poslušností a pokorou na Ježíšovo slovo: „Zajeďte na hlubinu a spusťte sítě k lovení“ (Lk 5,4). Tváří tvář dnešní sekularizaci, zvláště v Evropě, jsme s novou naléhavostí zváni k tomu, abychom nezůstávali křesťané na penzi, ale chtěli být a stávali se svědky.

Křesťané každé doby hledají způsob, jak žít církev a jak evangelizovat. Systém farních evangelizačních buněk (FEB) je metoda, která vychází ze zkušenosti první církve a současně odpovídá na potřeby dnešní doby. Pomáhá ve farnosti uskutečňovat živé společenství církve, tak jak nás k tomu vybízí II. vatikánský koncil i poslední papežové, kteří nás zvou velmi důrazně k tomu, abychom se neuzavírali do sebe, abychom opouštěli mentalitu ghetta, abychom žili církev, jako místo setkání s Ježíšem i s lidmi kolem nás. Jak nám to připomíná papež František ve své exhortaci Evangelii gaudium: „Jan Pavel II nás vyzval, abychom uznali, že 'se nesmí ztrácet síla k hlásání radostné zvěsti' těm, kdo jsou daleko od Krista, protože je to 'první úloha církve'. Misijní činnost 'představuje i dnes pro církev velkou výzvu' a 'misijní zájmy musí stát na prvním místě'. Co by se stalo, kdybychom vzali tato slova skutečně vážně? Prostě bychom uznali, že misijní působení je paradigmatem každého díla církve. V tomto smyslu prohlásili latinskoameričtí biskupové, že již nemůžeme zůstat klidní a pasivně čekat v našich kostelích' a že je nezbytné 'přejít od pouhé konzervující pastorace k pastoraci rozhodně misijní'“. (EG 15)

FEB jdou v duchu obnovy farnosti, ke které nás vybízí papež František ve své exhortaci Evangelii gaudium: „Farnost není zastaralá struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, může nabývat velmi rozmanitých forem, které vyžadují otevřenost a misijní tvořivost pastýře i společenství. Není zajisté jedinou evangelizující institucí, nicméně bude-li schopna neustálé reformy a přizpůsobování, bude i nadále „církví, která žije uprostřed příbytků svých synů a dcer“. Předpokladem je, aby byla skutečně v kontaktu s rodinami a životem lidu a nestala se těžkopádnou strukturou oddělenou od lidí, nebo skupinou vyvolených, kteří se starají sami o sebe. Farnost představuje přítomnost církve na daném území, je prostředím, kde se naslouchá slovu a kde roste křesťanský život, dialog, hlásání, velkodušná láska, adorace a bohoslužba. Farnost prostřednictvím všech svých aktivit povzbuzuje a formuje své členy, aby byli aktéry evangelizace. Z menších komunit vytváří širší společenství, svatyni, kam žíznící přicházejí pít, aby mohli dál putovat, a centrum neustálého misijního poslání. Musíme však uznat, že výzva k revizi a obnově farností dosud nepřinesla dostatečné plody, aby farnosti byly ještě blíže lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a zcela se zaměřily na misijní poslání “ (EG 28).

Metoda evangelizačních buněk stojí na malých společenstvích, které se nazývají buňky. Proč? Protože tato společenství jsou povolána k tomu, aby se rozmnožovala, tak jako buňky v těle, které díky tomu rozmnožování roste. Tato společenství jsou otevřená, členové zvou lidi hledající ze svého okolí. Jeden z cílů buňky je rozmnožit se. Bratři a sestry z buněk jsou uváděni do spoluzodpovědnosti za evangelizaci svého okolí, jsou vedeni k tomu, aby cítili zodpovědnost za ty v jejich okolí: rodinu, sousedy, kolegy v práci, za své přátele, kteří se ještě nesetkali s Ježíšem a s živou církví. Díky jejich modlitbě, budování přátelských vztahů, pomoci a svědectví druhým v jejich okolí, přichází do buněk noví lidé, kteří jsou hledající a na periferii farnosti. Když počet členů doroste přibližně dvanácti, společenství se dělí na dvě nová společenství, aby mohla přijímat nové bratry a sestry, a tak dávat život. Tímto způsobem roste celé tělo farnosti.

Systém FEB je způsobem bytí církve v dnešním světě, kde je okolní svět vnímán ne jako nebezpečí, ale jako místo, kde se můžeme darovat a kam máme přinášet radost, život a naději, které přijímáme od Ježíše. Kde hledáme, jak přinášet autenticky evangelium lidem v našem okolí, tam nás to nutně vede k tomu, abychom sami zajeli na hlubinu ve vztahu s Pánem, v osobní modlitbě a také abychom stavěli svou evangelizaci na moci modlitby.

otec Jan

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist