Společenství seniorů - program pro rok 2017

N A Š E   K L Á Š T E R Y

ČT 21. září           KONVENT AUGUSTINIÁNŮ u kostela Nanebevzetí Panny Marie -   Brno   MOTTO: ,,Modlitba, studium a rozjímavý život."

ČT 19. říjen          NOVÁ ŘÍŠE  -  Jižní Morava                    MOTTO: ,,Být prospěšný i lidem dnešní doby."

ČT 23. listopad   TIŠNOV-PŘEDKLÁŠTEŘÍ  -  Jižní Morava                                    MOTTO: ,,Brána nebes."

ČT 21. prosinec OLOMOUC-KLÁŠTERNÍ HRADISKO  - Severní Morava          MOTTO: ,,Být připraveni ke každému dobrému dílu."

 

,,ZASÉVEJTE KOLEM SEBE DOBRO A NESTAREJTE SE O TO, ZDA-LI VYROSTE. PRO NÁS JE PRÁCE, PRO JEŽÍŠE ÚSPĚCH."                       sv. Terezie z Lisieux


VYUČOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE  2016/2017

Vyučování všech dětí probíhá na faře a ve farní herně.

ROZVRH  VYUČOVACÍCH HODIN :

předškolní děti  I. skupina úterý v 15.00 hod. Suchá Ludmila
předškolní děti  II. skupina úterý v 16.00 hod. Suchá Ludmila
předškolní děti  III. skupina úterý v 17.00 hod. Suchá Zdislava
I. třída (v herně) úterý v 16.00 hod. Kolářová Karolína
II. třída (v herně) úterý v 17.00 hod. Handlarová Jana
III. třída (v herně) pondělí v 15.15 hod. o. Jan Kotík
IV. třída (na faře) pondělí v 15.00 hod. Wallingerová Marie
V. třída (v herně) pondělí v 16.15 hod. o. Jan Kotík
II. stupeň ZŠ - 6.- 7. třída (na faře) pondělí v 16.00 hod. Vávrová Monika
II. stupeň ZŠ - 8.- 9. třída (na faře) čtvrtek v 16.15 hod. o. Jan Kotík


Do předškolního náboženství chodí děti od 4 let.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.


Příprava na biřmování

Od října probíhá v naší farnosti další běh přípravy k přijetí svátosti biřmování. Je určen všem, kteří tuto svátost ještě nepřijali a už dovršili 14 let. Biřmování (z latinského confirmatio) znamená „posila, stvrzení, upevnění“. Kdo chce být biřmován, musí být plně připraven k přijetí tak velké milosti. Má rozumem poznat pravdy víry, na nichž chce odpovědně budovat svůj život, a má umět obhájit svou víru i před svým okolím. Má po tomto daru toužit v plné svobodě, celým srdcem a s jasným úmyslem stát se dospělým křesťanem, který „ví, komu uvěřil“, a rozhodl se pro Krista a jeho evangelium.

Cílem přípravy je: Získat potřebné vědomosti, udělat zkušenost s církví jako společenstvím, prohloubit důvěrné přátelství s Ježíšem, které má růst po celý život a vyvrcholit setkáním s ním tváří v tvář.

Jaké účinky má svátost biřmování? Plné vylití Ducha Svatého, jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den Letnic.

V důsledku toho svátost biřmování:

  • člověka hlouběji zakořeňuje do Božího synovství, jež dává právo volat „Abba, Otče“
  • pevněji ho spojuje s Kristem
  • rozmnožuje v něm dary Ducha Svatého
  • dokonaleji jej začleňuje do církve
  • dává mu zvláštní sílu Ducha Svatého k odvážnému šíření víry slovem i životem, a to i za cenu obětí a kříže.

V rámci přípravy se jednou týdně setkáváme na faře, prožijeme víkend pro biřmovance v Osové Bitýšce a po vzájemné domluvě buď v červnu, nebo v říjnu proběhne přijetí této svátosti. Zvu všechny, kteří ještě biřmování nepřijali.

Otec Jan


Farní evangelizační buňky

Již jsme v minulých číslech Rožně informovali o evangelizační aktivitě ve farnosti, která se zde pomalu rozbíhá. Jedná se o Farní evangelizační buňky (Rožeň č. 6/2015). Zatím zde máme malý zárodek – jednu buňku, jedno společenství. Buňka je v současnosti již připravená ke zvaní dalších členů. Po nějaké době, když se v této buňce připraví vedoucí dalších buněk, společenství se rozmnoží a bude možné zvát další členy. Aby celá zkušenost nové evangelizace farnosti byla nesena modlitbou, nabízím a zvu ke společným adoracím, které jsou vždy v pátek přede mší svatou, večeru chval, adoraci se zpěvy z Taizé a nově i k nedělní adoraci, která bude vždy čtvrtou neděli v měsíci od 19:30.

otec Jan

Co jsou Farní evangelizační buňky?

Milí farníci, je to už nějaký čas, co jsem se setkal se zajímavým a účinným způsobem šíření radostné Ježíšovy zvěsti – prostřednictvím Farních evangelizačních buněk. Dlouho jsem váhal, zda je možné tento způsob rozjet i zde ve farnosti. Odpověď jsem dostal na Semináři o těchto buňkách, který se konal v květnu. Od té doby se schází skupinka bratří a sester, se kterou postupně pracujeme na tom, aby se Farní evangelizační buňky rozběhly i v naší farnosti.

Tento text z komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce Vám představí, o co se jedná:

Systém farních evangelizačních buněk (FEB) nabízí církvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyzkoušenou metodu evangelizace. Metoda FEB je univerzální a použitelná v různých prostředích (farnost veliká i malá, městská i venkovská, pro starší i mladé). Vize systému je postavena na biblických základech. Počítá s účinností modlitby, s evangelizací skrze vztahy s nejbližšími (oikos), s formací k zralému učednictví, kterého součástí je vědomí odpovědnosti předávat víru v poslušnosti Ježíšova pověření: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky" (Mt 28,19). Tam, kde křesťané toto Ježíšovo slovo s vírou přijímají a žijí, zakouší (a to můžeme vidět v celých dějinách církve a na různých místech), jak Pán svou církev stále znovu obnovuje a dává ji růst i přes všechnu naši lidskou nedokonalost, limity a pronásledování. Zásadní je, abychom konkrétně žili poslušnost učedníků a jako Petr po nočním rybolovu (Lk 5,1-10), abychom nezůstali jen v lidském posuzování situace, ale měli odvahu odpovědět s poslušností a pokorou na Ježíšovo slovo: „Zajeďte na hlubinu a spusťte sítě k lovení“ (Lk 5,4). Tváří tvář dnešní sekularizaci, zvláště v Evropě, jsme s novou naléhavostí zváni k tomu, abychom nezůstávali křesťané na penzi, ale chtěli být a stávali se svědky.

Křesťané každé doby hledají způsob, jak žít církev a jak evangelizovat. Systém farních evangelizačních buněk (FEB) je metoda, která vychází ze zkušenosti první církve a současně odpovídá na potřeby dnešní doby. Pomáhá ve farnosti uskutečňovat živé společenství církve, tak jak nás k tomu vybízí II. vatikánský koncil i poslední papežové, kteří nás zvou velmi důrazně k tomu, abychom se neuzavírali do sebe, abychom opouštěli mentalitu ghetta, abychom žili církev, jako místo setkání s Ježíšem i s lidmi kolem nás. Jak nám to připomíná papež František ve své exhortaci Evangelii gaudium: „Jan Pavel II nás vyzval, abychom uznali, že 'se nesmí ztrácet síla k hlásání radostné zvěsti' těm, kdo jsou daleko od Krista, protože je to 'první úloha církve'. Misijní činnost 'představuje i dnes pro církev velkou výzvu' a 'misijní zájmy musí stát na prvním místě'. Co by se stalo, kdybychom vzali tato slova skutečně vážně? Prostě bychom uznali, že misijní působení je paradigmatem každého díla církve. V tomto smyslu prohlásili latinskoameričtí biskupové, že již nemůžeme zůstat klidní a pasivně čekat v našich kostelích' a že je nezbytné 'přejít od pouhé konzervující pastorace k pastoraci rozhodně misijní'“. (EG 15)

FEB jdou v duchu obnovy farnosti, ke které nás vybízí papež František ve své exhortaci Evangelii gaudium: „Farnost není zastaralá struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, může nabývat velmi rozmanitých forem, které vyžadují otevřenost a misijní tvořivost pastýře i společenství. Není zajisté jedinou evangelizující institucí, nicméně bude-li schopna neustálé reformy a přizpůsobování, bude i nadále „církví, která žije uprostřed příbytků svých synů a dcer“. Předpokladem je, aby byla skutečně v kontaktu s rodinami a životem lidu a nestala se těžkopádnou strukturou oddělenou od lidí, nebo skupinou vyvolených, kteří se starají sami o sebe. Farnost představuje přítomnost církve na daném území, je prostředím, kde se naslouchá slovu a kde roste křesťanský život, dialog, hlásání, velkodušná láska, adorace a bohoslužba. Farnost prostřednictvím všech svých aktivit povzbuzuje a formuje své členy, aby byli aktéry evangelizace. Z menších komunit vytváří širší společenství, svatyni, kam žíznící přicházejí pít, aby mohli dál putovat, a centrum neustálého misijního poslání. Musíme však uznat, že výzva k revizi a obnově farností dosud nepřinesla dostatečné plody, aby farnosti byly ještě blíže lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a zcela se zaměřily na misijní poslání “ (EG 28).

Metoda evangelizačních buněk stojí na malých společenstvích, které se nazývají buňky. Proč? Protože tato společenství jsou povolána k tomu, aby se rozmnožovala, tak jako buňky v těle, které díky tomu rozmnožování roste. Tato společenství jsou otevřená, členové zvou lidi hledající ze svého okolí. Jeden z cílů buňky je rozmnožit se. Bratři a sestry z buněk jsou uváděni do spoluzodpovědnosti za evangelizaci svého okolí, jsou vedeni k tomu, aby cítili zodpovědnost za ty v jejich okolí: rodinu, sousedy, kolegy v práci, za své přátele, kteří se ještě nesetkali s Ježíšem a s živou církví. Díky jejich modlitbě, budování přátelských vztahů, pomoci a svědectví druhým v jejich okolí, přichází do buněk noví lidé, kteří jsou hledající a na periferii farnosti. Když počet členů doroste přibližně dvanácti, společenství se dělí na dvě nová společenství, aby mohla přijímat nové bratry a sestry, a tak dávat život. Tímto způsobem roste celé tělo farnosti.

Systém FEB je způsobem bytí církve v dnešním světě, kde je okolní svět vnímán ne jako nebezpečí, ale jako místo, kde se můžeme darovat a kam máme přinášet radost, život a naději, které přijímáme od Ježíše. Kde hledáme, jak přinášet autenticky evangelium lidem v našem okolí, tam nás to nutně vede k tomu, abychom sami zajeli na hlubinu ve vztahu s Pánem, v osobní modlitbě a také abychom stavěli svou evangelizaci na moci modlitby.

otec Jan

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist